• 2018-08-22

  Ekonomirapporten, maj 2018

  Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar.

 • 2019-03-04

  Ekonomirapporten, december 2018

  Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har vi inte sett den försvagning av ekonomin som förutspåtts, men kommande period bjuder på betydligt sämre förutsättningar.

 • 2019-01-22

  LEDA för smartare välfärd

  Projektet LEDA för smartare välfärd pågick 2016-2018. Organisatoriskt genomfördes LEDA som två projekt; ett förberedelseprojekt och ett genomförandeprojekt. Den här slutrapporten beskriver LEDA som helhet.

 • 2019-01-16

  Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring

  Mittköping, en digital kommun i framkant, har identifierat elva nyckelfaktorer för att kunna öka hastighet, nytta och kvalité i införandet av digitala lösningar. Denna rapport sammanställer de nyckelfaktorer för framgång i digital utveckling som LEDA-projektet tog fram.

 • 2019-01-15

  Upphandling av välfärdsteknik

  SKL:s Beställarnätverk välfärdsteknik vill med den här vägledningen ge stöd till kommuner vid upphandling av välfärdsteknik. Väg­ledningen är tänkt att kunna användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

 • 2019-02-21

  Automatisering i välfärden

  Att automatisera betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Det kan också definieras som införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. I denna rapport presenteras de viktigaste begreppen om automatisering tillsammans med belysande exempel på hur man kan arbeta med frågan.

 • 2019-03-19

  Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019

  I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019 presenterar vi nyckeltal med fokus på gymnasieskolans genomströmning och ungdomarnas övergång till arbete och studier efter examen. Överlag visar rapporten på en positiv utveckling av gymnasieskolans resultat. Samtidigt är det fortfarande alldeles för många elever som inte slutför sin utbildning med examen.

 • 2019-05-24

  Elevernas syn på skolan

  Känner sig eleverna trygga i skolan? Blir de stimulerade av skolarbetet och uppmuntras att reflektera själva? Tycker eleverna att de har studiero på lektionerna? I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen.